28 apr. 2016

Persbericht - Studiekring voor Plant- en Systeeminnovaties in de mondiale Tuinbouw, voorheen Plantenteelt zonder Aarde

Op 20 april jl. werd een bijeenkomst nieuwe stijl gehouden van de Studiekring Plantenteelt zonder Aarde van de Koninklijke Landbouwkundige Vereniging (KLV). De bijeenkomst werd gehouden bij de Waterzuivering Apeldoorn van het Waterschap Vallei en Veluwe.

Thema
Het thema van de bijeenkomst was: “Duurzaam Water- en Nutriëntengebruik in de glastuinbouw als onderdeel van de integrale waterketen”.
Ellen Beerling van Wageningen UR-Glastuinbouw gaf een presentatie over de stand van kennis en kunde bij glastuinbouwbedrijven in de upstream water- en nutriëntenketen.
Frans Visser van Waterschap Vallei en Veluwe ging in zijn presentatie juist in op de downstream water- en nutriëntenketen namelijk de waterzuivering en valorisatieroutes bij waterschappen.

Doel van de bijeenkomst was de stand van kennis en kunde m.b.t. emissiebeperking en waterzuivering op het tuinbouwbedrijf met elkaar te delen en integrale oplossingsrichtingen, bijvoorbeeld in samenwerking met waterschappen te benoemen.

De Nederlandse glastuinbouw, met name toeleveranciers (o.a. substraat, bemesting en irrigatietechniek) en telers zijn volop bezig met dit thema vanuit oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen maar ook met oog op al actieve en komende wetgeving m.b.t. emissiebeperkingen. Het gaat hierbij om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten via het lozingswater naar het oppervlakte- en grondwater. Deze emissie moet op afzienbare termijn tot nagenoeg nul gereduceerd worden.
In reactie op de presentaties werden interessante discussies gevoerd en (on-)mogelijkheden benoemd. Zo kwam ook de rol van de waterschappen aan de orde met betrekking tot het zuiveren van ingedikte emissies vanuit de tuinbouwsector. De technologische ontwikkeling maakt het mogelijk om steeds meer stoffen uit afvalwater te verwijderen.

Na afloop van het seminargedeelte was er onder leiding van Frans Visser een interessante rondleiding over de waterzuivering Apeldoorn.

In de ochtend werd met de leden gediscussieerd over de nieuwe opzet van de Studiekring. Allereerst werd echter stilgestaan bij het overlijden van Bram Steiner, de oprichter van deze Studiekring en founding father van de plantenteelt zonder aarde. Ook werd Michiel Suurmond herdacht die plotseling op jonge leeftijd overleed en zich beschikbaar had gesteld om mee te denken over de nieuwe richting van de Studiekring.

Het afgetreden bestuur – bestaande uit Erik van Os, Peter Smulders en Geerten van der Lugt - werd met een gepast cadeau van harte bedankt en decharge verleend voor haar inzet gedurende een lange reeks van jaren en voor het organiseren van studiekringbijeenkomsten.

Nieuwe koers
Besloten werd om de Studiekring breder open te stellen met als missie en doelstelling: Een open kennisplatform waar leden, met verschillende achtergronden, expertise en kennis over plantfysiologie en/of teeltsystemen in de mondiale tuinbouw, bij elkaar komen in inspirerende omgevingen om de laatste stand van kennis, kunde en netwerken met elkaar te delen in pre-competitief verband.

Er is voortaan geen bestuur meer maar een coördinatiegroep bestaande uit 5 personen die bovenstaande doelstellingen verder zal uitwerken. Het doel is 2 keer per jaar een bijeenkomst van de studiekring te organiseren.

De nieuwe naam 
De nieuwe naam van de studiekring wordt nu Studiekring voor Plant- en Systeem Innovaties in de mondiale Tuinbouw. Zo nodig kunnen de bijeenkomsten ook Engelstalig worden gehouden.

Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij Kees Ammerlaan (kees@agro-research.eu/06-53171582) of via http://www.klv.nl/studiekringen/lidmaatschapsformulier/

Meer informatie
Nadere informatie bij: Matthijs Blind (matthijsblind@proeftuinzwaagdijk.nl/06-30815811)

ABOUT KLV

KLV is a professional network for more than 54.000 alumni of Wageningen University & Research!

WUR Connect

The complete network platform for all WUR-alumni

Social Media

Posts

KLVNetwork@KLVNetwork

UITNODIGING - Kennisnetwerk Milieu en Netwerk Land & Water organiseren een excursie naar de Marker Wadden op vrijda… https://t.co/3dF4zjXkvo
1 year, 2 months

KLVNetwork@KLVNetwork

The Outstanding Alumnus Award will be awarded to a WUR alumnus or alumna who is at the height of his or her career… https://t.co/stoOXsolL0
1 year, 2 months

WUR Environmental@WURenvironment

#Vacature | Voor het team Water & Food bij @WURenvironment zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gecommitteerde… https://t.co/bzlPF9DEIJ
1 year, 2 months

Delia de Vreeze@deliadevreeze

Who is interested in joining a great team of alumni officers and fundraisers at one of the best universities @WUR?… https://t.co/nAYLKdFc7y
1 year, 2 months

Tweets