10 jul. 2020

GEZOCHT: Leden Curatorium KLV-fonds

In de ALV van 30 juni 2020 hebben de leden van KLV ingestemd met de instelling van een fonds op naam bij het Universiteitsfonds Wageningen (UFW) waar de gelden van KLV na ontbinding in zullen worden ondergebracht met als doel de financiële ondersteuning van nieuwe initiatieven die een toekomstgerichte beroepsbeoefening van alumni in de Wageningen University & Research-domeinen versterken, zodat alumni een gewaardeerde bijdrage kunnen leveren aan expertiseontwikkeling (wetenschap, onderwijs, beleid) voor maatschappelijke vraagstukken op deze domeinen. De toekenning van de bijdragen uit het KLV-fonds valt onder de verantwoordelijkheid van het curatorium.

Op zoek naar mogelijke kandidaten curatorium
Het KLV-bestuur heeft het mandaat van de leden gekregen om het eerste curatorium samen te stellen en vraagt uw bijdrage aan de samenstelling van een shortlist met mogelijke kandidaten. Hieronder vindt u meer informatie over taken en profiel van de leden van het curatorium en de te volgen procedure.
BENT U OF WEET U EEN GESCHIKTE KANDIDAAT, DAN KUNT U DAT LATEN WETEN VIA EEN MAIL AAN DE VOORZITTER VAN KLV (han.swinkels@hswconsult.nl). Deadline voor kandidaten is 17 augustus 2020.

Vragen?
Mail naar Han Swinkels of Fusien Verloop, directeur UFW a.i. (fusien.verloop@wur.nl).

    *****

Rollen, profielen, procedure voor instelling curatorium KLV-fonds
Het curatorium van het KLV-fonds heeft minimaal 3 en maximaal 5 leden, waarvan 1 voorzitter. De zittingstermijn van de leden bedraagt drie jaar. Eenmalig is herbenoeming van maximaal drie jaar mogelijk.

De rol van de voorzitter is:

  • eerste contactpersoon voor UFW-bureau en UFW-bestuur, en regelmatig contact met de verantwoordelijke UFW-medewerker en UFW-directeur
  • verantwoordelijk voor beoordelingsproces en goede verloop van de vergaderingen en ad hoc besluitvorming
  • goede sfeer in het curatorium en indien nodig het aantrekken van nieuwe leden.


Uitgaande van 3 leden hebben zij de volgende achtergrond/inbreng:

  • Voorzitter | heeft voeling met de (voormalige) KLV vereniging én de WUR-organisatie, en kan ingediende voorstellen vanuit die positie beoordelen
  • Lid | persoon die buiten WUR werkzaam is en door zijn/haar functie een brede blik op het WUR-domein inbrengt en de ingediende voorstellen tegen die achtergrond kan beoordelen
  • Lid | persoon die bij WUR werkzaam is of was en ingediende voorstellen goed kan inschatten tegen de achtergrond van de universitaire omgeving en de daar bestaande activiteiten op het gebied van het Wageningse domein en de aansluiting bij de arbeidsmarkt.


Bij voorkeur heeft één (of meer) van de leden ervaring met het beoordelen van fondsaanvragen. Daarnaast wordt een goed evenwicht nagestreefd in: disciplinaire en professionele herkomst, leeftijd, gender.

Kandidaten zijn bereid om 2x per jaar fysiek te vergaderen in Wageningen en hebben voldoende tijd om deze vergaderingen voor te bereiden en tussentijds niet-voorziene aanvragen op korte termijn te beoordelen volgens de ‘ad hoc’ procedure. Daarnaast hebben zij oprechte interesse voor de gehonoreerde voorstellen en bezoeken zij ieder jaar een aantal van de activiteiten of initiatieven die door het fonds zijn gesteund.

Tot slot is het belangrijk dat de samenstelling dusdanig is dat de curatoriumleden prettig met elkaar samenwerken en plezier hebben in hun rol die tenslotte op vrijwillige basis en zonder vergoeding wordt ingevuld.

Er wordt gestreefd naar een kern van 3 personen met gevoel voor het doel van het KLV-fonds en voor wat er in de buitenwereld speelt op het werkterrein van het KLV-fonds. Voor de eerste jaren van het KLV-fonds wordt aanvullend gezocht naar 2 meer ervaren bestuurders die KLV en UFW goed kennen, vertrouwen genieten van de KLV-achterban en voor de eerste 2-3 jaar zorgdragen voor een goede aansluiting op de KLV-herkomst. Voor de rol van voorzitter wordt aan een van deze meer ervaren personen gedacht. De voorzittersrol kan na die eerste aanloopperiode worden overgedragen aan één van de andere leden of er kan een nieuwe voorzitter worden gezocht.

Procedure - stappen

  • Het KLV-bestuur zal een shortlist opstellen van geschikte kandidaten uit de KLV-achterban en de uiteindelijke keuze voor de leden van het curatorium maken. Hiervoor worden o.a. de Adviesraad Herijking KLV2020, de besturen Studiekringen & Netwerken en de Young KLV Ambassadors geconsulteerd. Ook wordt in een nieuwsbrief aan alle leden van KLV geïnteresseerden gevraagd zich te melden.
  • Op 25 augustus wordt een voorstel voor het curatorium gedaan aan de KLV-Adviesraad en op 8 september zal het KLV-bestuur een besluit nemen over de samenstelling van het curatorium.
  • Op 22 september zullen de leden in de ALV worden geïnformeerd over de samenstelling van het curatorium.
  • Vanaf 1 november treedt het KLV-fonds in werking en kan in overleg met het curatorium een oproep via de communicatiekanalen van UFW worden gedaan om projecten in te dienen voor de eerste vergadering van het KLV-fonds in Q1 2021.

ABOUT KLV

KLV is a professional network for more than 50.000 alumni of Wageningen University & Research!

WUR Connect

The complete network platform for all WUR-alumni

Social Media

Posts

KLVNetwork@KLVNetwork

UITNODIGING - Kennisnetwerk Milieu en Netwerk Land & Water organiseren een excursie naar de Marker Wadden op vrijda… https://t.co/3dF4zjXkvo
1 year

KLVNetwork@KLVNetwork

The Outstanding Alumnus Award will be awarded to a WUR alumnus or alumna who is at the height of his or her career… https://t.co/stoOXsolL0
1 year

WUR Environmental@WURenvironment

#Vacature | Voor het team Water & Food bij @WURenvironment zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gecommitteerde… https://t.co/bzlPF9DEIJ
1 year

Delia de Vreeze@deliadevreeze

Who is interested in joining a great team of alumni officers and fundraisers at one of the best universities @WUR?… https://t.co/nAYLKdFc7y
1 year

Tweets