24 sep. 2020

ALV stemt in met ontbinding per 1 oktober 2020

Op 22 september jl. heeft de Algemene Ledenvergadering ( ALV) van KLV ingestemd met het bestuursvoorstel om de vereniging KLV per 1 oktober 2020 te ontbinden. Om het besluit tot ontbinding te kunnen nemen diende ten minste drie vierde van de aanwezige leden in te stemmen met het voorstel. Met 89% van de stemmen voor ontbinding, is het ontbindingsbesluit genomen.

De volgende bepalingen maken onderdeel uit van dit ontbindingsbesluit:

  • Het na vereffening resterend batig vermogen zal worden toegekend aan het Fonds op Naam (KLV-fonds) ondergebracht bij de Stichting Universiteitsfonds Wageningen;
  • Conform de statuten van KLV treedt het bestuur op als vereffenaar van de vereniging;
  • Stichting Universiteitsfonds Wageningen treedt op als bewaarder van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers.

In stukken en aankondigingen die van KLV uitgaan na 1 oktober 2020 zal aan de naam in liquidatie worden toegevoegd. Een accountantskantoor zal de controle uitvoeren op de vereffening en verantwoording van de KLV-gelden.

Het voorstel tot ontbinding volgde na een uitgebreid proces van herijking. Wilt u nog een keer de achtergrond van het voorstel tot ontbinding nalezen, kijk dan hier.

ABOUT KLV

KLV is a professional network for more than 54.000 alumni of Wageningen University & Research!

WUR Connect

The complete network platform for all WUR-alumni

Social Media

Posts

Tweets