ALV van KLV | in het teken van opheffing KLV

Alle leden van KLV zijn uitgenodigd via 'Teams' online deel te nemen aan de belangrijke algemene ledenvergadering van KLV op dinsdagavond 30 juni 2020 om 20.00 uur. De online ALV staat in het teken van de opheffing van KLV; leden wordt gevraagd om te stemmen over de ontbinding van de vereniging KLV. Hiermee komt het slot in zicht van het project Herijking KLV2020.

Agenda & vergaderstukken
De agenda en vergaderstukken kunnen leden van KLV vanaf maandag 15 juni 2020 opvragen via secretariaat.klv@wur.nl.


Officiële uitnodiging:
Geacht KLV-lid,

Hierbij nodigen wij u uit voor de aankomende ALV van KLV op di. 30 juni 2020. Deze ALV heeft een speciaal karakter: naast gebruikelijke agendapunten zullen we in deze vergadering onze leden vragen om te stemmen over de ontbinding van de vereniging KLV. Hiermee komt het slot in zicht van het project Herijking KLV2020, welke is gestart in de ALV van dec. 2017. Tijdens de ALV’s van juli 2019 en dec. 2019 is ingestemd om de ontbinding voor te bereiden.

Stemmen voor ontbinding tijdens 2 ALV’s

In de statuten van KLV staat aangeven hoe het proces van ontbinding van de vereniging dient te verlopen. Het voorstel van ontbinding moet op de agenda van een ALV staan. Om vervolgens het besluit tot ontbinding te kunnen nemen moet ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn, waarvan drie vierde voor ontbinding moet stemmen. Wanneer op die ALV niet de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt binnen 3 maanden maar niet binnen 14 dagen een nieuwe ALV opgeroepen, waar drie vierde van de aanwezige geldig uitgebrachte stemmen over de ontbinding beslist. KLV telt momenteel rond de 6000 stemgerechtigde leden. Het is realistisch om te veronderstellen dat op de ALV van 30 juni het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet gehaald wordt. Om deze reden is 22 sept. 2020 vastgelegd om een volgende ALV te houden, waarin het voorstel tot ontbinding opnieuw in stemming gebracht zal worden.

Online ALV

Door de coronacrisis is het voor veel verenigingen en andere rechtspersonen niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen voor een vergadering. Daarom is er een tijdelijke wet, waardoor het mogelijk wordt om in elk geval tot 1 sept. 2020 audiovisueel (digitaal) te vergaderen en besluiten te nemen. Door deze Corona-spoedwet zijn digitaal uitgebrachte stemmen rechtsgeldig. Gezien de onzekerheid over de termijn waarop een fysieke vergadering weer 
mogelijk zal zijn, en onze overtuiging alle leden de afgelopen jaren zorgvuldig te hebben betrokken in het proces, heeft het KLV-bestuur de afweging gemaakt om de ALV niet uit te stellen, maar overeenkomstig het eerder gecommuniceerde traject van ontbinding deze te organiseren op 30 juni a.s. Deze ALV zal daarom online plaatsvinden (videobellen). Wanneer blijkt dat het voorstel tot ontbinding opnieuw in stemming gebracht moet worden in een
2e ALV, voorzien op 22 sept., zal het bestuur deze organiseren binnen de dan geldende coronaregelgeving.

Agenda
Naast het voorstel van ontbinding van KLV worden in de ALV de jaarverslagen 2019 (inhoudelijk en financieel), het basispakket 2021-2023 voor ondersteuning van de Studiekringen & Netwerken en de benodigde documenten voor oprichting van het KLV fonds als onderdeel van de Stichting University Fund Wageningen (UFW) ter goedkeuring voorgelegd.

Deelname
Voor de online ALV maken we gebruik van het programma Microsoft Teams. Het is noodzakelijk om u aan te melden voor de ALV als u voornemens bent om hieraan deel te nemen, omdat u hiervoor een link nodig heeft. Vanaf 15 juni 2020 zijn de vergaderstukken beschikbaar en kunt u deze opvragen via secretariaat.klv@wur.nl. Hierbij kunt u tevens aangeven of u voornemens bent om aan de online vergadering deel te nemen. Samen met de vergaderstukken sturen wij u informatie toe over het online programma Microsoft Teams en instructies voor het stemmen. De link om deel te kunnen nemen aan de vergadering wordt u tijdig per e-mail toegestuurd. Bij de opening van de vergadering zal de voorzitter van de vergadering de spelregels nader toelichten. Mocht het u niet lukken om via videobellen van Microsoft Teams deel te nemen, dan is ook een telefoonnummer beschikbaar, zodat u de vergadering telefonisch kan volgen.

Stemprocedure voorstel ontbinding KLV
Om zoveel mogelijk leden in de gelegenheid te stellen om hun stem uit te brengen, is gekozen voor een stemprocedure waarbij zowel voorafgaand aan de online vergadering als tijdens de vergadering online gestemd kan worden. Hiervoor wordt een digitale applicatie gebruikt die ons in staat stelt om te kunnen verifiëren of de stem rechtsgeldig wordt uitgebracht door een KLV-lid. Stemmen is mogelijk vanaf 09:00 uur op ma. 22 juni 2020 of zoveel later, na ontvangst van de opgevraagde vergaderstukken. U kunt tot uiterlijk zaterdag 27 juni 20:00 uur schriftelijk/per e-mail vragen stellen over de agenda, de stukken en de gevraagde besluitvorming. Alle vragen en antwoorden zullen uiterlijk 72 uur voor aanvang van de online vergadering via de website van KLV beschikbaar gemaakt worden aan alle leden.

Stemmen ter vergadering en benodigde quorum
Bij opening van de ALV zal de voorzitter van de vergadering melden of al dan niet het quorum van stemgerechtigde leden is behaald om te kunnen besluiten over ontbinding van de vereniging. Hiertoe wordt vastgesteld hoeveel geldige stemmen er voorafgaand aan de vergadering zijn uitgebracht vermeerderd met het aantal stemgerechtigde deelnemers aan de vergadering. Indien het quorum niet is behaald, zal afgezien worden van stemming. Het voorstel tot ontbinding zal dan op de agenda staan van de ALV op 22 sept. 2020.
Voor meer informatie en vragen verwijzen we u naar: www.wur.nl/klv

Graag tot dinsdag 30 juni.

Namens het bestuur van KLV

Han Swinkels, voorzitter

Informatie
Meer informatie omtrent de opheffing van KLV en de veelgestelde vragen vindt u hier.

ABOUT KLV

KLV is a professional network for more than 50.000 alumni of Wageningen University & Research!

WUR Connect

The complete network platform for all WUR-alumni

Social Media

Posts

KLVNetwork@KLVNetwork

UITNODIGING - Kennisnetwerk Milieu en Netwerk Land & Water organiseren een excursie naar de Marker Wadden op vrijda… https://t.co/3dF4zjXkvo
1 year

KLVNetwork@KLVNetwork

The Outstanding Alumnus Award will be awarded to a WUR alumnus or alumna who is at the height of his or her career… https://t.co/stoOXsolL0
1 year

WUR Environmental@WURenvironment

#Vacature | Voor het team Water & Food bij @WURenvironment zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gecommitteerde… https://t.co/bzlPF9DEIJ
1 year

Delia de Vreeze@deliadevreeze

Who is interested in joining a great team of alumni officers and fundraisers at one of the best universities @WUR?… https://t.co/nAYLKdFc7y
1 year

Tweets